ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาหูหนวกศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน นำโดย อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ครูสอนภาษามือ และล่ามภาษามือ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒คณาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและการวางผังและ การออกแบบอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บกพร่องในด้านต่างๆตามหลักการของการออกแบบ โดยมี อาจารย์ธรรม จตุนาม อาจาย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ ๑๓๖ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)ของวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Dr. Wyona C. Patalinghug (Chief Assessor) AUN-QA Expert De La Salle University The Philippines And Assoc. Prof. Dr. Amalina M. Afifi (Assessor) Head of Unit, Quality Management & Enhancement Centre (Qmec) University of Malaya ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ กายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเชิงปฏิบัติการ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุล เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุล เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาหูหนวกศึกษา ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา และอาจารย์ภาควิชาหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย และผลงานเซรามิกของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม