ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562                                                                                                             Eng icon เปลี่ยนเวอร์ชั่นภาษา

ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting


1
2
3
4
5

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมีสมาชิกจากหน่วยงาน/สถาบันและองค์กรต่างๆ ดังนี้ The Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่น University of Malaya ประเทศมาเลเซีย, ASEAN University Network ประเทศไทย, Anteneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย, Vietnam-Japan University ประเทศเวียดนาม, University of Mandalay ประเทศพม่า โดย อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง ได้รายงานสถานะการศึกษาของ นางสาวรื่นฤดี ชอบผล นายเอกภาพ ลำดวน และ นายอัครินทร์ ปุณยาวรวัฒน์ ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมโครงการ Accessibility and Universal Design Training Course 2019 ของ นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์ โดยจะเดินทางไปอบรม ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

ภาพ​:นายพัสกร ปลื้มถนอม หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว: นางสาวชลิตา ไร่เหนือ หน่วยวิเทศสัมพันธ์