ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา


1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลาการวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานบริการวิชาการ งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว​: ปวีณา ใจสุทธิ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ