ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ปีการศึกษา 2561


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ วิทยาลัยราชสุดา ได้เชิญผู้ประกอบการจากสถานประกอบการต่างๆ เข้ามารับสมัครงานและบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จำนวน 9 หน่วยงาน/บริษัท ดังนี้
1. ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
2. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
3. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
4. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ปตท.)
5. บริษัทโกลเด้นดักสตีล จำกัด
6. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
7. บริษัท ไอเบอร์รี่ โฮมเมด จำกัด
8. บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
9. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
สถานประกอบการที่มีศิษย์เก่าทำงานอยู่ มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
2. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
3. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
4. บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (ปตท.)

ภาพ​: อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
ข่าว: นางฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ