ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 วิทยาลัยราชสุดา


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ เข้าร่วมในพิธี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงการให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ ผู้อาวุโสที่มีคุโณปการต่อวิทยาลัยราชสุดาและเป็นการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ภายใต้ชื่องาน สงกรานต์หรรษา ราชสุดาคานิว้าว Wowww!!! (โจ๊ะ จ๊าบ เจ็บ จี๊ดดดดดด...) ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ วิทยาลัยราชสุดาได้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยการร่วมแต่งกายในธีมงานวัด ย้อนยุค ลายดอก เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงาน ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการและห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ภาพ​: หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว: นางฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ