ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ได้รับรางวัล Mister & Miss Deaf International Thailand 2019


1
2
3
4

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยราชสุดา นำโดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และอาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม และ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ประจำวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา และบุคลากรของวิทยาลัยราชสุดา

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ของวิทยาลัยราชสุดา ทั้ง 2 คน คือ
1. นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว
2. นางสาวมณฑิรา แซ่โย้

ที่ได้รับรางวัล Mister & Miss Deaf International Thailand 2019 จากการประกวด Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand 2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่ง Mister & Miss Deaf 2019 ที่ประเทศรัสเซียต่อไป