ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนเมษายน 2562

วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เมื่อวันที่ 29 -30 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจที่รับผิดชอบและเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ​: ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ศิริพร งานบริการการศึกษา
ข่าว: ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์