ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2562                                                                                                             Eng icon เปลี่ยนเวอร์ชั่นภาษา

วิทยาลัยราชสุดา จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 "Creating a World of Opportunities for All" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการในระดับนานาชาติ
         โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
         การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 "Creating a World of Opportunities for All" ได้เชิญวิทยากรในการบรรยายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในห้วข้อ Creating Opportunity for All in the Disrupted World วิทยากรโดย John Ross Rizzo, New York University, USA
         การจัดการอภิปราย ในหัวข้อ A Tool to Create a World of Opportunities for All วิทยากรโดย Professor Phyllis Jones, Ph.D., University of South Florida, USA Assoc. Prof. Joseph Agbenyega, Monash University, Australia และ อาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการในการอภิปราย อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

ภาพ​ : ณัฐเขต หน่วยโสตฯ / งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าว: ฉัตรดาว หน่วยประชา​สัมพันธ์​และทำนุฯ