ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมิถุนายน 2562


ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพวิทยาลัยราชสุดาจัด Retreat หัวหน้างานและผู้บริหารครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.62 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Retreat หัวหน้างานและผู้บริหาร ครั้งที่ 2 โดยประชุมหารือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กานต์ หงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง Storytelling Art & Skills เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฎิบัติหัวข้อ "ศิลปการเล่าเรื่องเพื่อการออกแบบความคิดและเชื่อมโยงความคิดต่อผู้คน" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ส่งนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาร่วมโครงการต้นแบบให้ผู้พิการได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (เซ็นทารา แกรนด์) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการต้นแบบให้ผู้พิการได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าวมีศิษย์เก่าของวิทยาลัยราชสุดาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความพิการทางการได้ยินและที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีพิการทางการเห็น เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพบริษัทกล่องดินสอดำเนินการทดสอบการสอนกราฟิกดีไซน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินของวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ได้มาดำเนินการทดสอบการสอนกราฟิกดีไซน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา พร้อมด้วยครูสอนภาษามือและล่ามภาษามือ เข้าร่วมการทดสอบและให้คำแนะนําเกี่ยวกับการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา โดยการสอนจริงจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ณ True Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ  เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์คณบดีวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ "Voice of the voiceless: the vulnerable populations" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและบุคลากรร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ร่วมให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดนครปฐม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา  ประจำปี  2562เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 สภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี งบประมาณ 2562 เรื่อง นพลักษณ์ (enneagram) : แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำในตนและสัมพันธภาพทีมงาน ณ วู้ดแลนด์ เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม