ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่


1
2
3
4
5
6
<
7
8
9
10
11

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัด โครงการ ต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิก ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ True Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการออกแบบกราฟิก โดยมีอาสาสมัครนักออกแบบจิตอาสาที่จะร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เพื่อเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่กว้างขึ้น โดยผลจากการดำเนินโครงการ จะนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือดังกล่าว โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อมูล โดย :อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ภาพโดย : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม