ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยราชสุดาอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การจัดทำบทเรียนออนไลน์"


1
2
3
4
5
6
7
8

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เปิดการอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ "การจัดทำบทเรียนออนไลน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนออนไลน์ และสามารถสร้างชุดบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งทดลองใช้งานได้จริง ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ "การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ " วิทยากรโดย นายนพพร ฉิมสาคร และหัวข้อ "การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ และ นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นจำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 3,24 และ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโดย : มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลโดย : งานบริการการศึกษา
ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์