ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

ดร.สุธา เหลือลมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11


1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ รางวัลนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในชื่อผลงาน "สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก" โดยรับรางวัลจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 "นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค" (Innovation and Universal Design for Inclusive​ Society) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

โดยในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ​ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการจัดการประกวดผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลโดย : ธิดารัตน์ งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สำนักบริการวิชาการ
ข่าวโดย : ฉัตรดาว​ หน่วย​ประชา​สัมพันธ์​และ​ทำ​นุ​บ​ำ​รุ​ง​ศิลป​วัฒนธรรม​