ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

นักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
รับรางวัลบทความดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11


1
2
3
4
5

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรว​ เอี่ยมน้อย​ จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข​ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)วิทยาลัย​ราชสุดา​มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ และ​ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ พร้อมคณะ​ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น​ ในชื่อผลงาน​ ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน​ Employment experiences of people​ with​ mental disability in the community โดยรับรางวัลใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 "นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค" (Innovation and Universal Design for Inclusive​ Society) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

โดยในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ​ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการจัดการประกวดผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลโดย : คุณแพรว​ เอี่ยมน้อย
ข่าวโดย : ฉัตรดาว​ หน่วย​ประชา​สัมพันธ์​และ​ทำ​นุ​บ​ำ​รุ​ง​ศิลป​วัฒนธรรม​