ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในปีนี้ วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)

ข้อมูล /ภาพถ่าย โดย : ศิริพร งานบริการการศึกษา
ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์​