ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562


1
2
3
4
5
6

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม