ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน EdPEx 2562


1
2
3
4
5

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

โดยในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน และบุคลากร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในการรับฟังผลการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

ผลการตรวจประเมินฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) พบว่า วิทยาลัยราชสุดามีการดำเนินการ ด้าน Process อยู่ในระดับ 1A (126-150 คะแนน) และด้าน Result (61-80 คะแนน) โดยภาพรวม Scoring Summary เกิน 200 คะแนน

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพฯ
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม