ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฯ
เข้าร่วมงานครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


1
2
3

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาบ้านเรือนไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม