ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการ "พัฒนาการศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม"


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พัฒนาการศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ในโครงการ "การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม" โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยได้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง

โดยมี อาจารย์นัทที ศรีถม ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ได้แนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้กับผู้ปกครองทราบและให้คำแนะนำการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา

จากนั้น อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง อาจารย์ประจำภาควิชาหูหนวกศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและการใช้ชีวิตภายในรั้วของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

นอกจากนี้ บุคลากรสังกัดหน่วยกิจการนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา สวัสดิการ และการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : วรรณรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา