ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกรกฎาคม 2562English Version

คณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)
เข้าพบ คณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลีย


1

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) นำโดย อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ Assoc. Prof. Graham Parr, Associate Dean, International และ Assoc. Prof. Joseph Agbenyega พร้อมคณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร Early childhood ในด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติในประเทศออสเตรเลีย และได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยื่นขอรับทุนร่วมกันในการพัฒนาความพิการอย่างมืออาชีพและการร่วมวิจัยบางส่วนในองค์กรของประเทศไทย และความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านการศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Monash University ในอนาคต

ภาพโดย : อ.ดร.สุนันทา ขลิบทอง
ข่าวโดย : ชลิตา ไร่เหนือ หน่วยวิเทศสัมพันธ์