ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนสิงหาคม 2562


ภาพคุณธิดารัตน์ นงค์ทอง ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ผศ.ดร.นัทธี เชียงชะนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การเรียนปฐมธรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นักเรียนจาก ศูนย์การเรียนปฐมธรรม เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และพิพิธภัณฑ์คนหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์เบญจมาส เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจำชั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดนิทรรศการในงาน MAHIDOL R-I-SE NOW ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย และ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดนิทรรศการในงาน MAHIDOL R-I-SE NOW ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพผู้บริหารให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562 ณ ห้องประชุม 231 วิทยาลัยราชสุดา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นกล่าวเปิดงานวันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ 5 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานโครงการ "วันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ 5" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการร่วมงานสัมมนาเรื่อง การแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการเมื่อวันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อาดัม นีละไพจิตร​ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย​​์​ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา​ เข้าร่วมการสัมมนา​เชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมริชามอนด์ นนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพอาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา เข้ารับการฝึกอบรมงานการโรงแรมที่โรงแรมศาลายา พาวิลเลียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา เข้ารับการฝึกอบรมงานการโรงแรมที่โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 งานบริการการศึกษาวิทยาลัยราชสุดา​ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่​ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ได้เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการโรงเรียนสอนคนตาบอด ได้เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพนักศึกษาใหม่ ถวายราชสักการะ​ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม​ พระบรมราชชนก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดพิธีถวายราชสักการะ​ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม​ พระบรมราชชนก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ​ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ และบุคลกากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมงาน มหิดล - วันแม่ ประจำปี 2562เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน มหิดล วันแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​​เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายพวงมาลัยและ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562​​หน่วยกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาจัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพดร.รุจิรา สงขาว นักวิชาการอักษรเบรลล์ วิทยาลัยราชสุดา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้หนังสือเสียงในโครงการ Read fot the blindเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.รุจิรา สงขาว นักวิชาการอักษรเบรลล์ สำนักงานบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้หนังสือเสียงในโครงการ Read fot the blind และเป็นผู้แทนของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา สำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 5 ชุด ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพบุคลากรวิทยาลัยราชสุดเข้าร่วมกิจกรรมาค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี พ.ศ.2562หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดย นายเจน ชัยเดช และ นายยุทธิชัย รัตนสากล ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี พ.ศ.2562" ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 รังสิต จ.ปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพโครงการพัฒนานักศึกษา ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หน่วยกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning) วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ร่วมประชุมหารือการจัดทำมาตรฐานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระบบบริการสาธารณสุข​​เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในระบบบริการสาธารณสุข​ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ​ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม