ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

บุคลากรวิทยาลัยราชสุดเข้าร่วมกิจกรรมาค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี พ.ศ.2562


1
2
3
4
5

หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดย นายเจน ชัยเดช และ นายยุทธิชัย รัตนสากล ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี พ.ศ.2562" ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 รังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นความร่วมมือหลายหน่วยงาน เช่น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งครูที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้จัดเตรียมในค่ายวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมการวัดความยาวและการประมาณค่าความยาวโดยใช้สัดส่วนร่างกาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภาพ/ข่าว​ โดย : คุณเจน​ ชัยเดช​
หน่วยเทคโนโลยี​สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ​คนพิการ​