ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

โครงการพัฒนานักศึกษา
"ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning)
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562


1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่วยกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning) วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents รวมถึงการดำเนินงานของกิจกรรมมุ่งเน้นทักษะ 21st Century Skills ที่ส่งเสริมด้านการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนานักศึกษา

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนกร 2 ท่าน คือ คุณสุภาวดี จำปาลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณกนกรัตน์ นพโสภณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และได้รับงบสนับสนุนจากงบประมาณกองกิจการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโดย : มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : หน่วยกิจการนักศึกษา