ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562


หน่วยกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาจัด กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวในหลักการคิดเชิงบวกทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา

โดย อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง เป็นผู้ประสานวิทยากรจากสถาบันพัฒนา นิติจิตเวช เด็ก เยาวชน และครอบครัว โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์จิตณาพร รักธรรม และ อาจารย์นคร คงชม

ภาพโดย : มนัสนันท์ หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : วรรณา หน่วยกิจการนักศึกษา