ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา​ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา​ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

โดย​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่​ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้​ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ​ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา และการจัดบริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วย​โสต​ทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม