ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

นักศึกษาพิการทางการได้ยินที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา
เข้ารับการฝึกอบรมงานการโรงแรมที่โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน


วันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา เข้ารับการฝึกอบรมงานการโรงแรมที่โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องต้นแบบที่ให้ผู้พิการฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (เซ็นทารา แกรนด์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างโอกาสในการทำงานที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้พิการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือฝึกที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ (เซ็นทรัล เวิลด์) 2 เดือน และ ฝึกที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1 เดือน โดยผลจากการฝึกอบรมจะนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพการโรงแรมระยะสั้นสำหรับคนพิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้วิทยาลัยราชสุดาได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือนี้

ข่าวโดย :อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ภาพโดย : วรรณา จิตรักมั่น หน่วยกิจการนักศึกษา