ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

วันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ 5
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานโครงการ "วันรับรองภาษามือไทย ครั้งที่ 5" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ของคนหูหนวกรวมทั้งเป็นการระลึกถึงความสำคัญของต้นกำเนิดภาษามือไทย ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา / อ.กานต์ อรรถยุติ