ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล
(AUN-QA Assessment) ปี 2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา