ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

วิทยาลัยราชสุดา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)

และร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา