ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

งาน MAHIDOL R-I-SE NOW
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย และ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดนิทรรศการในงาน MAHIDOL R-I-SE NOW ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ในงานมีปาฐากถา ที่น่าสนใจจาก ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (สมาชิกวุฒิสภา), รองศาตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม (ปลัดกระทรวง อว.) และ ศาตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

ข้อมูลข่าวและภาพถ่าย โดย : อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

: