ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปี 2562


1

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562 กลุ่มวิชาหูหนวกศึกษา จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 5 คน และผู้มีการได้ยิน จำนวน 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                               1. นายเอ๋ หล้าคำ รุ่น1 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

                               2. นายเฉลิมชัย สารวิทยกุลชัย (หูหนวก) รุ่น 2 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม

                               3. นายมานพ จารีตนิเวศน์ (หูหนวก) รุ่น 1 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

                               4. นายธนรัชต์ พลานุสนธิ์ (หูหนวก) รุ่น 2 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีน

                               5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลาง รุ่น 2 ปฎิบัติหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดหนองคาย

                               6. นางสาววีณา จันทร์งาม รุ่น 3 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

                               7. นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล รุ่น3 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จังหวัดลำปาง

                               8. นายวีระพงษ์ นครศรี (หูหนวก) รุ่น 2 ปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

                               9. นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ (หูหนวก) รุ่น 3 ปฎิบัติหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล / ภาพ : คุณจินตนา งานบริการการศึกษา​
ข่าวโดย :ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม