ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา
ให้การต้อนรับนักเรียนจาก ศูนย์การเรียนปฐมธรรม
เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและด้านการเรียนการสอน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นักเรียนจาก ศูนย์การเรียนปฐมธรรม เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และพิพิธภัณฑ์คนหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์เบญจมาส เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจำชั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับ


ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา