ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2562

ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ
ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(ผู้เชี่ยวชาญ) หัวหน้างานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ ให้การต้อนรับ


ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพโดย : ปิยนุช หน่วยโสตทัศนศึกษา