ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤศจิกายน 2562                                                                                                               English Version

การอบรมนานาชาติ
เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Person"
วันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2562


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Person" ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ Mr. Dorji Phuntsho จาก Disabled Person's Association of Bhutan ประเทศภูฏาน นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บุคลากรของวิทยาลัยราชสุดา และเครือข่ายภายในประเทศ โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงในการจัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้

ข่าวโดย : ชลิตา ไร่เหนือ หน่วยวิเทศสัมพันธ์