ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤศจิกายน 2562

Transforming Future of Work for Gender Equality:
Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ The United Nations Development Programme (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมในโครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในยุค 4.0 ทั้งนี้การอบรมจัดขั้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา โดยมีผู้พิการหญิงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน

ทั้งนี้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 Ms Lovita Ramguttee, Deputy Resident Representative UNDP Thailand ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โฮมโปร และ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยวิทยาลัยราชสุดาได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว และ นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง เป็นทีมผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือดังกล่าว

ข่าวโดย : รศ.ดร.ณัฏฐนียา​ โตรักษา
ภาพโดย : ณัฐเขต/พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา
และวรรณรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา