ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนธันวาคม 2562

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานเดิน-วิ่ง Ratchasuda College Mini Marathon
ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda


มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน วิ่ง "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในงานเดิน วิ่ง "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda" จัดโดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิราชสุดา โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตกุล เลขาธิการมูลนิธิราชสุดาและที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาไทย กรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ​แห่งสหประชาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเดิน วิ่ง ในครั้งนี้ด้วย

โดยในพิธีเปิด แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเดิน วิ่ง "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ เพื่อรณรงค์การสร้างสังคมสำหรับทุกคน (Inclusive society) ทั้งนี้ งานเดิน วิ่ง "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 2999 คน ในจำนวนนี้มีผู้พิการเข้าร่วมจำนวน 87 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น 35 คน ผู้พิการทางการได้ยิน 50 คน ผู้พิการประเภทอื่นๆ 2 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์
ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล /
ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา