ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​
จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25​


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายภายใต้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25​ ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาไทย กรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมพิธีเเปิดในครั้งนี้ด้วยโดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และคณะกรรมการการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ

ในปีนี้ การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 มีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่พิการทางการเห็น รวมทั้งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขัน​ จำนวน 350 คน

การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติการแข่งขันการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับนานาชาติ​ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 บุคคลตาบอดที่มีความสามารถอ่านภาษาอังกฤษที่สนใจทั้งในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ มีการแข่ง 2 ระดับ ระดับที่ 1 อายุ ระหว่าง 15 ถึง 24 ปี และ ระดับที่ 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป

การแข่งขัน ท้าให้อ่าน การประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ได้เปลี่ยนเป็นการแข่งขัน "ท้าให้อ่าน" ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนวันจัดงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ผู้แข่งขันจะต้องอ่านหนังสือเบรลล์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ผ่าน Facebook Live โดยกรรมการตัดสินจะประเมินความสม่ำเสมอและคุณภาพการอ่านของผู้แข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันจัดงาน

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา