ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมกราคม 2563                                                                                                                  English Version

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนานาชาติ
เรื่อง Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan


ตามที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan" ในระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากภูฏาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 คน และครูจำนวน 8 คน จากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ จากประเทศภูฏาน นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรวมในการสอนเด็กที่มีความพิการ นั้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 10 คน และได้กล่าวปิดการอบรม โดย Mr.Karma Norbu ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศภูฏาน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ทีมวิทยากรและบุคลากรของวิทยาลัยราชสุดา ที่ให้การต้อนรับและจัดการอบรมโดยได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาด้านความพิการในประเทศภูฏานต่อไป

ข่าว โดย : ชลิตา หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภาพโดย : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา