ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมิถุนายน 2563

เสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ" – The 'Mindfulness-Happiness' Vaccination
"รับมือความเครียดอย่างไรไม่ให้กลายเป็นซึมเศร้า"


ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, กองกิจการนักศึกษา, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ" – The 'Mindfulness-Happiness' Vaccination – "รับมือความเครียดอย่างไรไม่ให้กลายเป็นซึมเศร้า" โดยมีคุณหมอเอิ้น (พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ) จิตแพทย์นักแต่งเพลงรัก เจ้าของเพจ "หมอเอิ้นพิยะดา Unlocking Happiness" และ คุณหมอจริง (พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร) จิตแพทย์เข้าใจวัยรุ่น เจ้าของเพจ "หมอจริง DR JING" เป็นวิทยากรผู้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยการเสวนานี้เปรียบเหมือนประตูบานแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรเริ่มสังเกตและสำรวจสัญญาณของจิตใจที่ไม่ควรมองข้าม เข้าใจความเครียดในมิติต่างๆ เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจ ยอมรับ รับมือ และสามารถก้าวผ่านความเครียดได้ ให้กลับมาสดใสและมองโลกในแง่ดี มีพลังในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

เสวนาครั้งนี้จัดขึ้นผ่าน Cisco Webex Event 3 ชั่วโมง โดยมี อาจารย์แอน (รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีนักศึกษาและบุคลากร (ทั้งผู้ไม่พิการและผู้พิการ) เข้าร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 104 คน ทางทีมงานวัคซีนใจได้เปิดช่องทางการสื่อสารและการส่งคำถามที่หลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการเสวนาทั้งทางแชทของระบบ Webex, Line Official และ VDO Call พร้อมทั้งมีจัดให้มีล่ามภาษามือเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงและเข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้จัดนักจิตวิทยาและจิตบำบัดจากกองกิจการนักศึกษา มาช่วย Active Response กับผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นและแจ้งช่องทางที่ปรึกษาทางใจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เรียนรู้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์เวลาเผชิญปัญหา ความผิดหวัง และการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้วปัญหาและความเครียดไม่ได้น่ากลัว แต่ความรู้สึกและปฏิกิริยาของเราต่อความเครียดเป็นสิ่งที่น่ากลัว สิ่งสำคัญคือการมองและเรียนรู้จากปัญหาในมุมบวก เพราะชีวิตคือเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกเทคนิคการฟื้นฟูจิตใจตนเองยามอ่อนล้า การให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง ฝึกขอบคุณตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว ขอบคุณลมหายใจของตนเองที่ทำให้เรายังมีแรงเรียนรู้และก้าวผ่านปัญหา

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วัคซีนใจ" ได้รับการตอบรับดีมาก โดยเกินกว่า 90% ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในกิจกรรมมากที่สุดและต้องการให้มีการจัดเสวนาแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับสนับสนุนจาก สสส. ภายใต้โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ โดยมีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาเป็นหัวหน้าโครงการ