ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมิถุนายน 2563

Flexible Education Program มหิดล ความหวังและโอกาสสำหรับผู้พิการ
ครั้งแรกของหลักสูตรภาษามือไทย ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ตลอด 30 ชั่วโมง
โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนเป็นคนหูหนวกทั้งหมด


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการต้นแบบนำร่อง (non-degree) 'Flexible Education' program สำหรับผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และ สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนและเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้พิการ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 เป็นการเรียนเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงาน (Hard Skills) และ ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) โดยเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ที่เน้น interactive learning และ learning experience ของผู้เรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ ทั้งนี้ในโปรแกรมนำร่องนี้มีผู้พิการเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 28 คนแบ่งเป็น 2 Tracks (มีหลายหลักสูตรที่แตกต่างกัน) คือ "Track ผู้พิการทางการได้ยิน" และ "Track ผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว" ผู้เรียนทุกคนเรียนผ่าน iPad (Wifi-Cellular) พร้อม Net-SIM ที่ทางวิทยาลัยราชสุดาจัดส่งให้ผู้เรียนยืมเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 (5 วัน) ใน Track ของผู้พิการทางการได้ยิน ทีมครูภาษามือ (ครูหูหนวก) ของวิทยาลัยราชสุดา ได้จัดการเรียนการสอน "หลักสูตรภาษามือไทย 30 ชั่วโมง" ในรูปแบบออนไลน์ 100% ให้กับคนหูหนวก 15 คน โดยทำการสอน ผ่าน 3 เครื่องมือดิจิทัลได้แก่ Webex (Virtual Classroom หลักตลอด 30 ชั่วโมง), Google Classroom (เป็น Learning Management System) และ Line (เน้น interactive participation เพิ่ม learning experience ระหว่างการเรียนการสอน) ซึ่งถือเป็น "ก้าวแรก" และก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับคนหูหนวก รูปแบบที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนหูหนวกทั้งในการเป็นผู้สอนและผู้เรียน จัดกระบวนการสอนแบบใหม่ที่มุ่งเน้นทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ความสุขตลอดเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์ 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษามือไทย ภายใต้โปรแกรม Flexible Education (รับผิดชอบโดย รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา) นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ มีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากความสำเร็จของหลักสูตร (และโปรแกรม) ทางวิทยาลัยราชสุดามีแผนจะขยายผลหลักสูตรดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้นี้เพื่อเป็นความหวังและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางการได้ยิน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและกลุ่มที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษามือไทย (ซึ่งเป็นภาษาที่ 1) ของคนหูหนวกได้อย่างถูกต้อง