ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมิถุนายน 2563

หลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ AI Trainer สำหรับผู้พิการ ออนไลน์ 100%
โดยวิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บริษัท Vulcan
ภายใต้โปรแกรม (non-degree) Flexible Education มหิดล​​


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท Vulcan (Social Enterprise) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดทำหลักสูตรผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ "AI Trainer" สำหรับผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยได้ทำการฝึกอบรมเยาวชนพิการจำนวน 13 คน (ส่วนใหญ่จากโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2563 (6 วัน) ในรูปแบบออนไลน์ 100% ผ่าน 3 เครื่องมือดิจิทัลได้แก่ Webex (Virtual Classroom หลัก), Line และ Google Classroom โดยจัดรูปแบบกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ความสุขตลอดเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งนี้ผู้เรียนทุกคนเรียนผ่าน iPad (Wifi-Cellular) พร้อม Net-SIM ที่ทางวิทยาลัยราชสุดาจัดส่งให้ผู้เรียนยืมเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน

เนื้อหาใน "หลักสูตร AI Trainer" ซึ่งสอนโดยอาจารย์รัน (นิรันดร์ ประวิทย์ธนา, ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Ava Advisory) ประกอบไปด้วยการอธิบายความสำคัญของข้อมูล "Data is the New Oil", หุ่นยนต์โลกแห่งอนาคตอันใกล้, ความเกี่ยวข้องระหว่าง AI กับ Data และความแตกต่างของ Robot, AI และ Non-AI, ทำไม AI Trainer จึงเป็นงานแห่งอนาคต, ทดลองเล่น "หุ่นยนต์คาดการณ์การลงทุน" และวิธีการพัฒนาหุ่นยนตร์ดังกล่าวจากข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้การลงทุนขั้นพื้นฐาน, การดูราคาหุ้นจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick) เพื่อเข้าใจสภาวะตลาดหุ้น (ขาขึ้น-ขาลง-ผันผวน), ทฤษฎี Dow Theory ที่สามารถบอกแนวโน้มราคาหุ้น, และการสร้างข้อมูลจากกราฟหุ้นแท่งเทียน โดยน้องๆพิการทุกคนที่เข้าอบรมในหลักสูตรได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มของ Vulcan เพื่อวาด Chart Pattern ในตลาดหุ้น และทดลองฝึกสอน AI ให้ AI เข้าใจแนวรับแนวต้านด้วย Double Top​/Bottom และ Triple Top​/Bottom พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ Machine Learning, การทำ Data Labeling เพื่อสอน AI ให้รู้จักภาพ และได้ทดลองสร้าง Neural Network เพื่อแก้ปัญหา Classification อย่างง่าย

หลักสูตร AI Trainer ภายใต้โปรแกรมต้นแบบนำร่อง Flexible Education สำหรับผู้พิการ (รับผิดชอบโดย รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา) นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ มีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากความสำเร็จของหลักสูตร ทางบริษัท Vulcan และ วิทยาลัยราชสุดา ได้เตรียมการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร AI Trainer อย่างต่อเนื่องให้กับผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา, พัฒนาอาชีพที่มีคุณค่า และสร้างงานที่สามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้พิการ ซึ่งรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญานี้จะถูกปันกลับมาให้ผู้พิการที่เป็นผู้ฝึก AI เป็นการเพิ่มโอกาสในการมี Lifetime Revenue ให้กับผู้พิการ

ภาพข่าวโดย : รศ.ดร.ณัฏฐ​นียา​ โตรักษา​