ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

พิธีมอบวุฒิบัตรโปรแกรม Flexible Education สำหรับผู้พิการ:
Hard/Soft Skills Preparation และ Pre-Incubation Program


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร "โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education) สำหรับผู้พิการ: Hard/Soft Skills Preparation และ Pre-Incubation Program" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพสำหรับผู้พิการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและโจทย์ของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้พิการ และช่วยเหลือผู้พิการที่ออกจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการเรียนเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานและทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Hard/Soft Skills Preparation) ได้ดำเนินการอบรมให้กับผู้พิการจำนวน 28 คน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2563 ประกอบไปด้วย 2 Tracks คือ 'Track ผู้พิการทางการได้ยิน' (15 คน) เน้น language-capacity building ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรภาษามือไทย, หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน, หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน, หลักสูตรทักษะดิจิทัล, และหลักสูตร Soft Skills, และ (2) 'Track ผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว' (13 คน) เน้น entrepreneurship-capacity building ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรฝึกคิดแบบผู้ประกอบการและการออกแบบชีวิต, หลักสูตรการเรียนรู้ทางการเงิน, หลักสูตร AI Trainer และหลักสูตร Soft Skills โดยผู้พิการใน Track นี้ได้เข้าร่วมอบรมต่อในโปรแกรมบ่มเพาะพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอาชีพอิสระและธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ (Pre-Incubation Program) ระหว่างวันที่ 3-17 สิงหาคม 2563 (โปรแกรม 10 วัน) โดยให้ผู้พิการได้ทดลองสร้างธุรกิจผ่านกระบวนการ Design thinking, Value proposition, Ideation, Prototype, Business model crafting, Finance, Communication & Marketing และ Re-design prototype

ทั้งนี้ โปรแกรม Flexible Education สำหรับผู้พิการเป็นโครงการต้นแบบนำร่อง เน้นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการศึกษาและการจ้างงานของผู้พิการ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าวโดย : รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา