ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

วิทยาลัยราชสุดา ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดอบรม การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว


ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยราชสุดา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรม "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" โดยในวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2563 เป็นการอบรมในหัวข้อ "การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling)" ได้รับเกียรติจาก คุณกมลพรรณ พันพึ่ง กรรมการมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ คุณเพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์ (คุณบอส) ประธานชมรมเพื่อนไบโพลาร์ เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ของการอบรมในแต่ละวันที่ผ่านมา ซึ่งมีบรรยากาศของความผูกพันระหว่างผู้เข้าอบรมก่อให้เกิดความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง การอบรมในหัวข้อนี้ เป็นการใช้กระบวนการสอนโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็นกลุ่มร่วมกันระดมสมอง และนำเสนอต่อที่อบรม

ภาพโดย : ศิรินทิพย์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงาน
ข้อมูลโดย : ศิรินทิพย์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงาน