ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563                                                                                                                    English Version

การประชุม The 5th AUN-DPPnet Executive Board Meeting


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th AUN-DPPnet Executive Board Meeting ผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาพิการที่ได้รับทุน รวมถึงการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอาเซียน เป็นต้น โดยมีสมาชิกจากหน่วยงาน/สถาบันและองค์กรต่างๆ ดังนี้ The Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่น University of Malaya มาเลเซีย, ASEAN University Network ประเทศไทย, Anteneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย, Vietnam-Japan University ประเทศเวียดนาม, University of Mandalay ประเทศพม่า