ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ
ของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563
ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ศาลายา


ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ศาลายา

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการอบรมในหัวข้อ "การสื่อสาร" "การเดินทาง" และ "การจัดทำแผนโปรแกรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ หรือ ILP" โดยมีคุณกมลพรรณ พันพึ่ง​จากมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย คุณวริยาภรณ์ พรนภดล คุณทยาน โคตะนนท์ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นวิทยากร โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและสนุกสนาน มีการทำกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ทั้งนี้โครงการได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อมูลโดย : ศิรินทิพย์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงาน
ภาพโดย : ศิรินทิพย์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงาน