ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

สื่อวิดีทัศน์ การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสื่อวีดีโอเผยแพร่การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสื่อวีดีโอเผยแพร่ เรื่อง การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

โดยมี อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ อาจารย์ดร.สุจิตรา เขียวศรี และอาจารย์ อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรคุณณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสถานีรถไฟฟ้า BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ คุณณุชนาฎ โต๊ะดี นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์การปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ข้อมูลโดย : อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ