ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

การฝึกอบรมหลักสูตร
การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิระคนพิการประเทศไทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สำนักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรุ่น Training of Trainer หรือ TOT โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในรุ่นนี้จะได้ไปเป็นครูผู้สอนในรุ่นถัดไป กิจกรรมการฝึกอบรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะมีการฝึกอบรมทั้งหมด 9 วัน (7-9, 21-23, 28-30 สิงหาคม 2563) มีทั้งการฝึกอบรมภาคบรรยายและศึกษาดูงาน

ในการอบรมวันแรก (วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563) จะมีแนวทางการเรียนรู้ทั้งภาคบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีวิทยากรภาคบรรยาย คือ คุณภัทราภรณ์ กองเกิด ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว สาธิตแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่นั่งวิลแชร์ เช่น การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถหยิบจับของได้ การเคลื่อนตัวจากวิลแชร์ไปที่เตียงนอน การเข้าห้องน้ำ รวมทั้งการแสดงบทบาทสมมติแนะนำแนวทางการปรับตัวมาเป็นผู้ที่นั่งวีลแชร์จากกรณีศึกษาต่างๆ ในส่วนของการศึกษาดูงาน มี แพทย์หญิงดลฤดี ศรีศุภผล เป็นวิทยากรแนะนำส่วนงาน ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living Program) ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่มีการฝึกการใช้ชีวิตของผู้พิการทางกายและการเคลี่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้สะดวกมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถปรับตัวเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้

ภาพโดย : ศิรินทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ​
ข่าวโดย : ศิรินทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ