ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ได้เข้าเยี่ยมชม การฝึกอบรม หลักสูตร การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณกมลพรรณ พันพึ่ง หัวหน้างานกลยุทธ์วิจัยและบริหารการวิจัย จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแลเครื่องมือแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยในการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นวันที่สองของการฝึกอบรม หัวข้อของการอบรม คือ การจัดการสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจเลือดสามารถวัดค่าอะไรในร่างกายได้บ้าง การออกกำลังกายที่เหมาะสม การขับถ่าย การดูแลสายสวนปัสสาวะ ความดัน แผลกดทับ รวมถึง สาธิตวิธีการล้างแผลที่เกิดจากการกดทับ ซึ่งมี แพทย์หญิงดลฤดี ศรีศุภผล และ คุณสุภารัตน์ ยศภูมี พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ภาพโดย : ศิรินทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ​
ข่าวโดย : ศิรินทิพย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ