ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกันยายน 2563                                                                                                                English Version

อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม ปี 2563


วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม ปี 2563 จาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาส ให้ตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา 2563 โดยมูลนิธิดังกล่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน