ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเปิดนิทรรศการวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "ทศวิทยสถาน: 10 เรื่องราวอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ HALL มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

ซึ่งในโอกาสเดียวนี้ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล และ คุณเจน ชัยเดช ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานและได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์พิมพ์แบบนูน" และได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประดิษฐ์ ในงานวันงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล