ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพี​รยพัฒน์
และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ​
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย​ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการเสวนาในหัวข้อ "การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม" และพิธีมอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว ให้แก่ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมอบให้กับผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระฯ ด้วย

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบด้วยการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ พร้อมลานปฏิบัติธรรม บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปัจจุบันโครงการฯ มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยการจัดสร้างองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณใกล้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรอการประดับทองคำเปลวและอัญมณีบนองค์พระฯ พร้อมการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศพระ ซึ่งต้องรอการก่อสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ให้แล้วเสร็จก่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบให้มีความสวยงาม สง่างามสมพระเกียรติ โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ซึ่งเป็นคณะทำงานหลักในการออกแบบและดำเนินการจัดสร้างองค์พระฯ

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพโดย : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา